chimera0.jpg

Chimera

 

Chimera #1, 190×150cm, oil on canvas, 2019